Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” – Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem, etui oraz rysikiem do każdego laptopa.
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021 r. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
 
Wersja Polska English Deutsch

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach programu grantowego: „Ja w internecie” – Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem, etui oraz rysikiem do każdego laptopa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach programu grantowego: „Ja w internecie”

Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup
i dostawę komputerów przenośnych (laptopów) wraz z  oprogramowaniem.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg Chojnicka 2a

89-652 Łąg, REGON 220587070

Osoba do kontaktu: Anna Welter: tel. 500-2018-147

Szczegółowy opis zamówienia:

 Kod CPV:

30213100-6 – Komputery przenośne

30213100-7 – Komputery tablet

 

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych (laptopów) fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem, etui oraz rysikiem do każdego laptopa.

Dodatkowe informacje

Parametry techniczno – użytkowe zamawianego sprzętu

Oferowany sprzęt winien posiadać parametry techniczno – użytkowe na minimalnym poziomie określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu lub wyższe:

 • Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości minimum 1,6 GHz
 • Czas pracy baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),
 • Pamięć RAM minimum 2GB,
 • Pamięć masowa minimum 32 GB,
 • Ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10” i rozdzielczości 1280×720 lub wyższej,
 • Możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,
 • Złącza i łączność: USB, HDMI, lub równoważne, bluetooth w standardzie minimum 2.0,
 • Zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,
 • Możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystaniu z urządzenia w trybie tabletu,
 • Gwarancja minimum 2 lata od dostawy zamówienia,
 • Oprogramowanie (system operacyjny Microsoft Windows min. wersja 10)

 

Wymagania dodatkowe (opcjonalne):

 • Waga (im mniejsze tym lepsze)

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt własny sprzedającego
 • w ramach ceny Oferent powinien uwzględnić koszt instalacji i konfiguracji oprogramowania w/w sprzętu

 

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

III. Termin wykonania zamówienia:  od dnia 14.11.2018r. do 30.11.2018r.

1. Związanie ofertą: minimum 30 dni.

 2. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • prowadzą działalność w zakresie sprzedaży i instalacji przedmiotu zamówienia
 • nie znajdują się w likwidacji, upadłości
 • nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
 • złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem podanym w punkcie VI.

 3. Opis sposobu przygotowania oferty

 • ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 • do formularza ofertowego należy załączyć opis oferowanego przedmiotu oferty
  z podaniem producenta typu/modelu, opis jego szczegółowych parametrów technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt II
 • oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy,
  w przypadku ofert mailowych, należy załączyć skan podpisanej oferty
 • do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VII. Warunki wykluczenia z postępowania

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

VIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 • Cena – 100%

K1  = (Cmin:C) x 100

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

 

Uwaga! W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia
wyrażoną w zł netto i brutto.

W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty z tą samą oferowaną kwotą brutto za realizację przedmiotu zamówienia przy wyborze oferenta będzie barana pod uwagę waga laptopa, im mniejsza tym lepiej.

 

IX . Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej nie przekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018r. (liczy się data wpływu oferty)

osobiście na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg – Chojnicka 2a 89-652 Łąg w godzinach od 8:00 do 14:00

 

listownie na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg, Chojnicka 2a 89-652 Łąg

do godziny 14:00

 

mailowo na adres:

jawinternecieczersk@gmail.com

do godziny 14:00

 

Treść zapytania wraz z formularzem ofertowym i załącznikami

Pliki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE komputery
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE komputery
Rozmiar: 68 KB