Warning: Declaration of tpl6::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/Image_with_shadow_and_text.php on line 0

Warning: Declaration of tpl9::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_Of_Posts.php on line 0

Warning: Declaration of tpl10::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/list_of_subpages.php on line 0

Warning: Declaration of tpl5::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_img_w_link_and_shadow.php on line 0

Warning: Declaration of tpl2::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/2ImgNoText.php on line 0

Warning: Declaration of tpl1::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/imageAndText.php on line 0

Warning: Declaration of newTpl::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/hello_world.php on line 0

Warning: Declaration of tpl12::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage3_4page_slider.php on line 0

Warning: Declaration of tpl8::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage.php on line 0

Warning: Declaration of tpl3::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/two_image_with_link.php on line 0

Warning: Declaration of tpl11::fields($post_ID) should be compatible with baseTemplate::fields() in /archiwalna.czersk.pl/czersk.pl/wp-content/plugins/cms-pack/subTemplates/examples/frontpage2_post_slider.php on line 0
ZARZĄDZENIE Nr 43/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk”.
Urząd Miejski w Czersku
Czersk
Czersk
Czersk
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzisiaj jest środa, 1 grudnia 2021 r. Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
 
Wersja Polska English Deutsch

ZARZĄDZENIE Nr 43/15 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk”.

ZARZĄDZENIE Nr 43/15
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2, w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Zarządzenia nr 70/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czersku oraz Uchwały nr XXXIII/268/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

zarządzam co następuje:

§1.

W celu realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – Nr Projektu POIS.09.03.00-00-349/13, powołuję Zespół ds. Realizacji Projektu w składzie:

 1. Przewodniczący – Mateusz Rydzkowski – I Zastępca Burmistrza,
 2. Z-ca Przewodniczącego – Grzegorz Klauza – II Zastępca Burmistrza,
 3. Koordynator Projektu – Daniel Szpręga – Kierownik Biura Funduszy,
 4. Członkowie:
 • 1) Edmund Krut – Naczelnik Wydziały Rozwoju Gospodarczego,
 • 2) Małgorzata Janikowska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska,
 • 3) Anna Jażdżewska – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych,
 • 4) Krystian Łangowski – Inspektor ds. infrastruktury drogowej,
 • 5) Przemysław Bloch – Inspektor ds. inwestycji,
 • 6) Wioletta Kriezel – inspektor ds. oświaty,
 • 7) Agnieszka Gliniecka – inspektor ds. planowania przestrzennego.

§2.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:

 1. Kierowanie i nadzorowanie całokształtem prac Zespołu.
 2. Zwoływanie w miarę potrzeb posiedzeń Zespołu.
 3. Koordynacja działań Projektu.
 4. Nadzór nad realizacją Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
 5. Nadzór nad realizacją umowy z Wykonawcą Projektu.
 6. Bieżący kontakt z Wykonawcą Projektu.
 7. Odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia.
 8. Weryfikacja oraz akceptacja dokumentacji sporządzonej w ramach Projektu.
 9. Wykonywanie innych poleceń Burmistrza Czerska z zakresu realizowanego Projektu.

§3.

Do zadań Z-cy Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:

 1. Koordynacja i czuwanie nad prawidłową realizacją Projektu, w tym zgodności realizacji zadań z zapisami w umowie o dofinansowanie Projektu oraz umowie z Wykonawcą.
 2. Bieżący kontakt z Wykonawcą Projektu.
 3. Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów związanych z realizacją Projektu.
 4. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań, wniosku o płatność i rozliczeniem Projektu.
 5. Wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności.

§4.

Do zadań Koordynatora Projektu należeć będzie:

 1. Prowadzenie dokumentacji Projektu.
 2. Bieżący kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 3. Przygotowywanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, na realizację Projektu, zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.
 4. Przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i rozliczenie projektu.
 5. Bieżący kontakt z Wykonawcę projektu.
 6. Weryfikacja zgodności wykonanego Projektu w zakresie zgodności z zawartą umową z Wykonawcą.
 7. Przygotowanie projektów uchwał o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk oraz o przyjęciu do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego Planu.
 8. Archiwizacja dokumentów związanych z realizacją Projektu w okresie do 3 lat od zamknięcia POIiŚ.
 9. Wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu z zakresu realizowanego Projektu.

§5.

Do zadań Członków Zespołu należeć będzie:

 1. Współpraca z Przewodniczącym Zespołu oraz Koordynatorem Projektu.
 2. Bezpośredni kontakt z Wykonawcą Projektu i udostępnianie niezbędnych informacji w celu jego realizacji.
 3. Opiniowanie (uzgadnianie) przygotowanej bazy danych oraz projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

§6.

Merytoryczną komórką realizującą projekt jest Wydział Rozwoju Gospodarczego (WG), który współpracuje z Biurem Funduszy (BF) oraz przedstawicielami innych jednostek.

§7.

Wskazany jest udział w pracach Zespołu innych jednostek zainteresowanych planowaniem gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czersk.

§8.

Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w miarę potrzeb, w miejscu i terminie każdorazowo ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu i przekazywanym w formie korespondencji elektronicznej.

§9.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który po akceptacji Burmistrza przekazywany jest w formie elektronicznej wszystkim członkom Zespołu w celu realizacji.

§10.

Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu zapewnia Wydział Gospodarczy.

§11.

Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza,

§12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do rozpoczęcia okresu trwałości projektu

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Gmina Czersk przystępując do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zobowiązana jest do powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu. Zespół ten będzie pełnił kluczową rolę przy opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czersk. Do zadań zespołu będzie należała m. in. koordynacja wszystkich działań wymienionych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz ścisła współpraca z NFOŚiGW w Warszawie oraz wykonawcą zadania – firmą zewnętrzną.

Mając powyższe na uwadze wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za konieczne i uzasadnione.